INTEGRITETSPOLICY NETALERT

Det är många som blandar ihop begreppen överfallslarm, trygghetslarm och personlarm. Här reder vi ut begreppen. Den gemensamma nämnaren är att dessa larm används för att skydda personer, inte byggnader eller egendom.

Vilka personuppgifter behandlar Vi?

Vi behandlar enbart uppgifter som vi får från er som kund, för ändamålet att kunna leverera våra tjänster. Vi behandlar bara uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla våra kunders uppdrag eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas alla personuppgifter.

De uppgifter vi normalt lagrar är bara namn, avdelning, plats och telefonnummer. Vi lagrar enbart uppgifter utifrån din roll hos arbetsgivare. Vi lagrar aldrig personnummer eller privat information, t.e.x. hemadress eller privata telefonnummer, om det inte unikt krävs för att leverera en tjänst enligt önskemål från er som kund.

Hur lagras vi dina personuppgifter?

Uppgifter behandlas enbart av berörda personer inom Netalert Security AB, samt av oss utsedda och godkända underleverantörer. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till någon annan part. De uppgifter som vi behandlar om dig lagras på server hos NetAlert Security eller en server placerad hos er som kund. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Vilka är dina rättigheter?

Som användare har man rätt att när som helst (en gång per år utan kostnad) få information om de personuppgifter vi behandlar om personen i rollen som personuppgiftsansvarig.
Om uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

I de fall vi är ett personuppgiftsbiträde hänvisar vi till de personuppgiftsansvariga.
Är man osäker på vem som är personuppgiftsansvarig, hjälper vi till att ta reda på detta detta.

För att kunna hjälpa till med registerutdrag, rättigheter och liknande behöver vi bli kontaktade skriftligt, helst via mail. Se kontaktytor på www.netalert.se. Så får man vidare instruktioner om identifiering e.t.c.

Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.